زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • مجموعه وضعیت سفید
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:07:18
  مدت برنامه : 00:07:18
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 00:09:03
  زمان پایان : 01:08:03
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 01:08:03
  زمان پایان : 02:07:03
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 02:07:03
  زمان پایان : 03:06:03
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 03:06:03
  زمان پایان : 04:05:03
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 04:05:03
  زمان پایان : 05:04:03
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 05:04:03
  زمان پایان : 05:17:56
  مدت برنامه : 00:13:53
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 05:36:14
  زمان پایان : 06:35:14
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 06:35:14
  زمان پایان : 07:34:14
  مدت برنامه : 00:59:00
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • مستند آفرینش
  زمان آغاز: 07:34:14
  زمان پایان : 07:54:20
  مدت برنامه : 00:20:06
  [تهیه کننده] gggggggggg
 • خانواده امید
  زمان آغاز: 08:00:07
  زمان پایان : 08:52:01
  مدت برنامه : 00:51:54
  [تهیه کننده] هومن ستوده جو [کارگردان] محمدرضا راه پیما
 • مجموعه شهر دایناسورها
  زمان آغاز: 09:00:06
  زمان پایان : 09:30:00
  مدت برنامه : 00:29:54
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رنگینک
  زمان آغاز: 09:32:37
  زمان پایان : 09:40:34
  مدت برنامه : 00:07:57
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • نگهبانان طبیعت
  زمان آغاز: 09:40:46
  زمان پایان : 09:53:27
  مدت برنامه : 00:12:41
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • شجاعان
  زمان آغاز: 10:00:03
  زمان پایان : 10:24:32
  مدت برنامه : 00:24:29
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • کارستان
  زمان آغاز: 10:25:14
  زمان پایان : 10:53:34
  مدت برنامه : 00:28:20
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سینمایی ساعتی بر دیوار خانه
  زمان آغاز: 10:59:19
  زمان پایان : 12:30:02
  مدت برنامه : 01:30:43
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رسانش معرفی فیلم ( سینمایی ساعتی بر دیوار خانه)
  زمان آغاز: 12:30:02
  زمان پایان : 12:37:53
  مدت برنامه : 00:07:51
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • ستارگان ایرانی
  زمان آغاز: 12:38:31
  زمان پایان : 12:56:04
  مدت برنامه : 00:17:33
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • گردش علمی
  زمان آغاز: 13:14:54
  زمان پایان : 13:42:57
  مدت برنامه : 00:28:03
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • دانشنما
  زمان آغاز: 13:44:19
  زمان پایان : 13:53:07
  مدت برنامه : 00:08:48
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • خانواده امید
  زمان آغاز: 14:00:16
  زمان پایان : 14:52:10
  مدت برنامه : 00:51:54
  [تهیه کننده] هومن ستوده جو [کارگردان] محمدرضا راه پیما
 • مجموعه شهر دایناسورها
  زمان آغاز: 14:59:57
  زمان پایان : 15:29:51
  مدت برنامه : 00:29:54
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مزه طبیعت
  زمان آغاز: 15:31:13
  زمان پایان : 15:37:40
  مدت برنامه : 00:06:27
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • قاب امید
  زمان آغاز: 15:43:14
  زمان پایان : 16:23:17
  مدت برنامه : 00:40:03
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • بازی ویزیون
  زمان آغاز: 16:27:57
  زمان پایان : 17:09:59
  مدت برنامه : 00:42:02
  [تهیه کننده] احسان فروغی [کارگردان] امین اسلام پناه
 • مسابقه تلفنی راز جزیره ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 17:15:01
  زمان پایان : 17:57:01
  مدت برنامه : 00:42:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • سینمایی ناخدا دندان خنجری و گنج لاماراما
  زمان آغاز: 17:59:47
  زمان پایان : 19:23:14
  مدت برنامه : 01:23:27
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • رسانش تحلیل فیلم(سینمایی ناخدا دندان خنجری و گنج
  زمان آغاز: 19:29:14
  زمان پایان : 19:34:33
  مدت برنامه : 00:05:19
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • دوربین امید
  زمان آغاز: 19:39:13
  زمان پایان : 19:56:13
  مدت برنامه : 00:17:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • خانواده امید
  زمان آغاز: 20:02:14
  زمان پایان : 20:54:06
  مدت برنامه : 00:51:52
  [تهیه کننده] هومن ستوده جو [کارگردان] محمدرضا راه پیما
 • مجموعه امیلی در نیو مون
  زمان آغاز: 21:00:11
  زمان پایان : 21:38:01
  مدت برنامه : 00:37:50
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • نگهبانان طبیعت
  زمان آغاز: 21:40:06
  زمان پایان : 21:49:24
  مدت برنامه : 00:09:18
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • شجاعان
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:21:57
  مدت برنامه : 00:21:57
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مسابقه تلفنی راز جزیره (بازپخش)
  زمان آغاز: 22:30:01
  زمان پایان : 23:12:01
  مدت برنامه : 00:42:00
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
 • مجموعه وضعیت سفید
  زمان آغاز: 23:15:10
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:44:49
  شبکه امید- شبکه نوجوان ، تارنما ، WWW.OMIDTV.IR ، شبکه های اجتماعی @omidtvclub ، پیامک 30000965
تازه های خبر
نظرسنجی
دریافت نظر
نام
ایمیل
نظرات
پیوندهای مفید
شبکه امید
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه امید تعلق دارد